Skip to main content

polityka prywatności

 

Oświadczenie o ochronie danych

 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach świadczenia naszych usług, jak również w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, np. nasz profil w mediach społecznościowych (zwany dalej łącznie „ofertą online”). W odniesieniu do stosowanej terminologii, np. „Przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odnosimy się do definicji z art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Odpowiedzialny:

 

ANDAMA

Rajko Kverh

Rajko KVEERH s.p.  (Andama.eu)

Trenta 22

SI 5232 Soča

Słowenia

 

e-mail: office@andama.eu

Właściciel: Rajko Kverh

+49 (0) 1575 6212301

 

 

Rodzaje przetwarzanych danych

- Dane inwentaryzacyjne (np. Podstawowe dane osobowe, nazwiska lub adresy).

- Dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów).

- Dane dotyczące treści (np. Wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).

- Dane dotyczące użytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).

- Dane meta / komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu, adresy IP).

 

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (poniżej określamy osoby, których dane dotyczą, łącznie jako „użytkownicy”).

Cel przetwarzania

Udostępnianie oferty online, jej funkcji i zawartości.

Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.

Środki ostrożności.

Pomiar zasięgu / marketing


Używane terminy

„Dane osobowe” to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez nadanie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. Plik cookie) lub co najmniej jedna cecha szczególna, wyrażające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 

„Przetwarzanie” to każdy proces prowadzony z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takich serii procesów w związku z danymi osobowymi. Termin ten sięga daleko i obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

 

 

 

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

„Profilowanie” oznacza wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, Analizuj lub przewiduj preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizację lub relokację tej osoby fizycznej.

 

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania danych. Dla użytkowników z zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. W UE i EWG obowiązują następujące zasady, chyba że podstawa prawna jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych:

Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wykonania naszych usług i realizacji działań umownych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d RODO służy jako podstawa prawna.

Podstawą prawną przetwarzania wymaganego do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały zebrane, odbywa się zgodnie z wymogami art. 6 ust. 4 RODO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO) jest określane zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 2 RODO.

 

 

Środki ostrożności

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zgodne z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy, koszty realizacji oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i stopień zagrożenia praw i wolności osób fizycznych zapewnienie poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostęp, wprowadzanie, przekazywanie, zabezpieczanie dostępności i ich separację. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które gwarantują wykonanie praw osoby, której dane dotyczą, usunięcie danych oraz reakcję na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla ochrony danych.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi, współodpowiedzialnymi i stronami trzecimi

Jeżeli ujawnimy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym, osobom współodpowiedzialnym lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazujemy im je lub w inny sposób udzielimy im dostępu do danych, będzie to odbywać się wyłącznie na podstawie zgody prawnej (np. Jeżeli dane zostaną przesłane stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest wymagane wykonanie umowy), użytkownicy wyrazili na to zgodę, obowiązek prawny to przewiduje lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (np. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy dane innym spółkom z naszej grupy firm, odbywa się to w szczególności w celach administracyjnych jako uzasadniony interes, a także na podstawie zgodnej z wymogami prawnymi.

 

Przekazywanie do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. Poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom lub firmom zdarza się, dzieje się tak tylko wtedy, gdy zdarza się, że wypełnia nasze (przed) umowne zobowiązania, na podstawie Twojej zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub pozostawiamy dane w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne. To znaczy. przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub zgodności z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane, a także uzyskania informacji o tych danych oraz dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawnymi.

Masz prawo żądania uzupełnienia danych, które Cię dotyczą lub sprostowania nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.

Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych, o których mowa, lub alternatywnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi.

Masz prawo zażądać, aby dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, zostały otrzymane zgodnie z wymogami prawnymi oraz zażądać ich przekazania innym odpowiedzialnym podmiotom.

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

 

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych zgodnie z wymogami prawnymi. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamą bezpośrednia.

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki.

W takim pliku cookie np. można zapisać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie nazywane „trwałymi” i pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania jest zapisywany, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Taki plik cookie może również służyć do zapamiętywania zainteresowań użytkowników, którzy są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Plik cookie strony trzeciej” odnosi się do plików cookie oferowanych przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, mówimy o „własnych plikach cookie”).

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszego oświadczenia o ochronie danych.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookies były zapisywane na ich komputerze, proszeni są o dezaktywację odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

 

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu internetowego można znaleźć w wielu usługach, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE www.youronlinechoices.com być wyjaśnione.

 

Ponadto pliki cookies można nie zapisać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wtedy używane.

 

Usunięcie danych

Przetwarzane przez nas dane są usuwane zgodnie z wymogami prawnymi lub ich przetwarzanie jest ograniczone. O ile nie zostało to wyraźnie określone w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu i nie ma prawnego obowiązku przechowywania, aby zapobiec usunięciu.

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane do innych i prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. To znaczy. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to m.in. dla danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

 

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy o regularne informowanie się o treści naszego oświadczenia o ochronie danych. Będziemy dostosowywać oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko zmiany w prowadzonym przez nas przetwarzaniu danych spowodują, że będzie to konieczne. Poinformujemy Cię, gdy tylko akt współpracy z Twojej strony (np. Zgoda) lub inne indywidualne powiadomienie stanie się konieczne w wyniku zmian.

 

 

 

Przetwarzanie związane z biznesem

Przetwarzamy również

- Dane umowy (np. Przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).

- Dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności)

od naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym i na koncie klienta

Dane naszych klientów przetwarzamy w ramach procesu składania zamówień w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów i usług, a także ich płatność oraz dostawę lub realizację.

 

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące płatności, a podmiotami danych są nasi klienci, zainteresowane strony i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Używamy sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka oraz stałych plików cookie do zapisywania stanu logowania.

 

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji naszych usług i realizacji działań umownych (np. Realizacja procesów zamówień) oraz w zakresie wymaganym przez prawo (np. Wymagane prawem archiwizowanie transakcji handlowych do celów handlowych i podatkowych). Informacje oznaczone jako wymagane są wymagane do uzasadnienia i realizacji zamówienia. Przekazujemy dane podmiotom trzecim tylko w zakresie dostawy, płatności lub w ramach prawnych zezwoleń i obowiązków, a także w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, o których informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych (np. Doradcom prawnym i podatkowym, Instytucje finansowe, firmy przewozowe i władze).

 

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w szczególności przeglądając swoje zamówienia. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje przekazywane są użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane dotyczące konta użytkownika zostaną usunięte, z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych. Informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku zobowiązania prawnego lub naszych uzasadnionych interesów (np. W przypadku sporów prawnych). Obowiązkiem użytkowników jest wykonanie kopii zapasowej swoich danych, jeśli wypowiedzenie powiedzie się przed końcem umowy.

 

W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online, zapisujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń z tytułu prawnie uzasadnionego interesu lub istnieje prawny obowiązek.

 

Usunięcie następuje po wygaśnięciu rękojmi i innych praw lub obowiązków umownych (np. Roszczeń o zapłatę lub zobowiązań wynikających z umów z klientami), przy czym konieczność przechowywania danych sprawdzana jest co trzy lata; w przypadku przechowywania ze względu na ustawowe obowiązki archiwizacyjne, usunięcie następuje po jego wygaśnięciu.

 

Usługi agencyjne

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług kontraktowych, które obejmują doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, rozwój / doradztwo lub konserwację oprogramowania i projektowania, wdrażanie kampanii i procesów / obsługę, administrację serwerami, analizę danych / usługi konsultingowe oraz usługi szkoleniowe.

 

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. Dane podstawowe klientów, takie jak nazwiska lub adresy), dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. Wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy), dane umowne (np. Przedmiot umowy, termin), dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności), wykorzystanie i metadane (np. Jako część oceny i pomiaru sukcesu środków marketingowych). Co do zasady nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są to elementy przetwarzania zleconego. Dotyczy to naszych klientów, potencjalnych klientów i ich klientów, użytkowników, osób odwiedzających witrynę lub pracowników, a także stron trzecich.

 

Celem przetwarzania jest zapewnienie usług umownych, fakturowania i naszej obsługi klienta. Podstawa prawna przetwarzania wynika z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (usługi umowne), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analizy, statystyki, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane, które są niezbędne do nawiązania i realizacji usług umownych oraz wskazujemy na konieczność ich określenia.

 

Ujawnienie stronom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane w kontekście zamówienia. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia postępujemy zgodnie z instrukcjami klienta i wymogami prawnymi dotyczącymi realizacji zamówienia zgodnie z. Art. 28 RODO i nie przetwarzamy danych w żadnym innym celu niż zamówienie.

 

Usuwamy dane po wygaśnięciu rękojmi i porównywalnych zobowiązań. konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po jego wygaśnięciu (6 lat, zgodnie z § 257 (1) HGB, 10 lat, zgodnie z § 147 ust. 1 AO). W przypadku danych, które zostały nam przekazane przez klienta w ramach zamówienia, usuwamy dane zgodnie ze specyfikacją zamówienia, z reguły po zakończeniu realizacji zamówienia.

 

Usługi terapeutyczne i coaching

Przetwarzamy dane naszych klientów i potencjalnych klientów oraz innych klientów lub partnerów umownych (zwanych potocznie „klientami”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu świadczenia naszych usług umownych lub prze-dumownych. Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania określa stosunek umowny, na którym opiera się ich przetwarzanie. Przetwarzane dane obejmują zasadniczo stany magazynowe klienta oraz dane podstawowe (np. Imię i nazwisko, adres itp.), A także dane kontaktowe (np. Adres e-mail, telefon itp.), Dane umowne (np. Wykorzystane usługi, Opłaty, nazwiska osób kontaktowych itp.) Oraz dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności itp.).

 

W ramach naszych usług możemy również skorzystać ze specjalnych kategorii danych wg. Proces Art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności informacje o stanie zdrowia klientów, ewentualnie w odniesieniu do ich życia seksualnego lub orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub przekonań religijnych lub ideologicznych. W tym celu zbieramy, jeśli to konieczne, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a., Art. 7, Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO za wyraźną zgodą klientów i przetwarzamy w inny sposób szczególne kategorie danych dla celów ochrony zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h. RODO, § 22 ust. 1 pkt 1 b. BDSG.

 

 

Jeżeli jest to wymagane do wykonania umowy lub prawnie wymagane, ujawniamy lub przekazujemy dane klientów w kontekście komunikacji z innymi specjalistami, niezbędnymi lub typowo zaangażowanymi stronami trzecimi, np. Agencje rozliczeniowe lub porównywalni dostawcy usług, o ile jest to zgodne ze świadczeniem naszych usług zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO służy zgodnie z prawem Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO jest obowiązkowe, nasze interesy lub interesy klientów polegają na skutecznej i niedrogiej opiece zdrowotnej jako uzasadniony interes zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO służy lub zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. d. RODO jest konieczne. W celu ochrony żywotnych interesów klientów lub innej osoby fizycznej albo w ramach zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

 

Umowne usługi

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i zainteresowanych stron, a także innych klientów, klientów, klientów, klientów lub partnerów umownych (zwanych potocznie „kontrahentem”) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO w celu świadczenia naszych usług umownych lub przed-umownych. Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania określa stosunek umowny, na którym opiera się ich przetwarzanie.

 

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe naszych partnerów umownych (np. Nazwiska i adresy), dane kontaktowe (np. Adresy e-mail i numery telefonów), a także dane dotyczące umowy (np. Wykorzystane usługi, treść umowy, komunikacja umowna, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. Dane bankowe, historia płatności).

 

Zasadniczo nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią przetwarzania zleconego lub umownego.

 

Przetwarzamy dane, które są niezbędne do nawiązania i realizacji usług umownych oraz wskazujemy na konieczność ich określenia, chyba że jest to oczywiste dla kontrahentów. Ujawnienie informacji osobom lub firmom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane na mocy umowy. Przetwarzając dane przekazane nam w ramach zamówienia postępujemy zgodnie z instrukcjami klienta i wymogami prawnymi.

 

W ramach korzystania z naszych usług online możemy zapisać adres IP i czas wykonania danej czynności przez użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Co do zasady dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że zostaną wykorzystane do dochodzenia naszych roszczeń zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jest wymagane lub istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.

 

Dane zostaną usunięte, jeżeli przestaną być potrzebne do wypełnienia umownych lub ustawowych obowiązków w zakresie opieki oraz do wykonania wszelkich obowiązków gwarancyjnych i porównywalnych, przy czym konieczność ich przechowywania jest sprawdzana co trzy lata; w przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

 

Administracja, księgowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w kontekście zadań administracyjnych oraz organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych, np. archiwizacji.

 

Czyniąc to, przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Podstawą przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Przetwarzanie ma wpływ na klientów, zainteresowane strony, partnerów biznesowych i osoby odwiedzające witrynę.

 

Celem i naszym interesem przetwarzania jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, realizacji naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom wymienionym w tych czynnościach przetwarzania.

 

Ujawniamy lub przekazujemy dane administracji finansowej, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym agencjom płatniczym i dostawcom usług płatniczych.

 

Analiza biznesowa i badania rynku

Aby ekonomicznie prowadzić naszą działalność, móc rozpoznawać trendy rynkowe, życzenia kontrahentów i użytkowników, analizujemy dostępne nam dane dotyczące transakcji biznesowych, umów, zapytań itp. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane kontraktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, zgodnie z którym osoby, których dane dotyczą, obejmują partnerów umownych, zainteresowane strony, klientów, odwiedzających i użytkowników naszej oferty online.

 

Analizy przeprowadzane są na potrzeby ocen biznesowych, marketingu i badań rynkowych. Do profili zarejestrowanych użytkowników możemy dostarczyć informacje, np. dotyczące ich usług. Analizy służą nam do zwiększenia przyjazności dla użytkownika, optymalizacji naszej oferty oraz efektywności ekonomicznej. Analizy służą nam wyłącznie i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są anonimowymi analizami z podsumowanymi wartościami.

 

Jeśli te analizy lub profile mają charakter osobisty, zostaną usunięte lub zanonimizowane po rozwiązaniu umowy przez użytkownika, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. Ponadto ogólne analizy biznesowe i ogólne określenia tendencji są tworzone w miarę możliwości anonimowo.

 

Funkcja rejestracji

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach rejestracji wymagane obowiązkowe informacje przekazywane są użytkownikom na podstawie Art. 6 ust. 1 letter b RODO przetwarzane w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane logowania (nazwa, hasło i adres e-mail). Dane podane podczas rejestracji są wykorzystywane w celu korzystania z konta użytkownika i celu.

 

Użytkownicy mają dostęp do informacji, które są istotne dla ich konta użytkownika, np. zmiany techniczne, o których należy informować pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownicy zamknęli swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem prawnego wymogu przechowywania. Obowiązkiem użytkowników jest wykonanie kopii zapasowej swoich danych, jeśli wypowiedzenie powiedzie się przed końcem umowy. Jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.

 

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i rejestracji oraz korzystania z konta użytkownika zapisujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także ochrony użytkownika przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje obowiązek prawny zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. Adresy IP zostaną zanonimizowane lub usunięte najpóźniej po 7 dniach.

Komentarze i posty

Jeżeli użytkownicy zostawiają komentarze lub inne uwagi, ich adresy IP mogą opierać się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO można przechowywać przez 7 dni. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia nielegalne treści w komentarzach i wkładach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku możemy zostać pozwani o komentarz lub wkład i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Art. 6 ust. 1 lit. fa. RODO w celu przetwarzania danych użytkownika w celu wykrywania spamu.

 

Na tej samej podstawie prawnej zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP użytkowników na czas trwania ankiet oraz do wykorzystywania plików cookie w celu uniknięcia wielokrotnego głosowania.

Dane osobowe przekazane w kontekście komentarzy i wpisów, wszelkie informacje kontaktowe i informacje o witrynie internetowej, a także treść, będą przez nas trwale przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

 

Kontakt

Kontaktując się z nami (np. Poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub media społecznościowe), informacje podane przez użytkownika w celu przetworzenia zapytania o kontakt i przetworzenia go zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b. (w ramach stosunków umownych / przed-umownych), Art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) przetwarzane RODO. Informacje o użytkownikach mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub porównywalnej organizacji zapytań.

 

Usuwamy żądania, jeśli nie są już potrzebne. Konieczność sprawdzamy co dwa lata. Obowiązują również ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

 

Biuletyn Informacyjny

Poniższe informacje informują o treści naszego newslettera, procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie i opisane procedury.

 

Treść biuletynu

Biuletyny, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami reklamowymi (dalej „biuletyn”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub za zgodą prawną. O ile treść biuletynu jest szczegółowo opisana, mają one decydujące znaczenie dla zgody użytkownika. Nasze biuletyny zawierają również informacje o naszych usługach i nas.

 

Podwójna akceptacja i logowanie:

Rejestracja do naszego biuletynu odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnego opt-in. To znaczy, po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu cudzego adresu e-mail. Rejestracje do biuletynu są rejestrowane w celu wykazania zgodności procesu rejestracji z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych przechowywanych u dostawcy usług przewozowych.

 

Dane rejestrowe:

Aby zarejestrować się do biuletynu, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w newsletterze dla adresu osobistego.

 

Biuletyn jest wysyłany, a pomiar sukcesu z nim związany opiera się na zgodzie odbiorcy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w zw. z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie marketingu bezpośredniego zgodnie z. Art. 6 ust. 1 zgodnie z f. RODO w związku z Sekcją 7 (3) UWG.

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze zainteresowanie koncentruje się na korzystaniu z przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu biuletynów, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam udowodnić zgodę.

 

Wypowiedzenie / cofnięcie

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu tj. odwołać

swoją zgodę. Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu.

W oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy możemy zachować usunięte

adresy e-mail do trzech lat przed ich usunięciem, aby móc udowodnić wcześniej

wyrażoną zgodę. Przetwarzanie tych danych ogranicza się do ewentualnej obrony

przed roszczeniami. Indywidualne żądanie usunięcia jest możliwe w każdej chwili,

pod warunkiem potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody.

 

Biuletyn - pomiar sukcesu

Biuletyn zawiera tak zwany „web beacon”, tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług przewozowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i Twoim systemie, a także Twój adres IP i godzina pobrania.

 

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze na podstawie ich lokalizacji dostępu (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Badania statystyczne obejmują również ustalenie czy biuletyny są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców biuletynu. Jednak nie jest naszym celem, ani też celem dostawcy usług obserwowanie indywidualnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznania zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i dostosowania naszych treści do nich lub do wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Oddzielne odwołanie pomiaru sukcesu nie jest niestety możliwe, w takim przypadku cała subskrypcja biuletynu musi zostać anulowana.

 

Hosting i poczta elektroniczna

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: infrastruktury i usług platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, wysyłki poczty elektronicznej, usług bezpieczeństwa i usług konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

 

W tym przypadku my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane kontraktowe, dane dotyczące użytkowania, meta i dane komunikacyjne od klientów, zainteresowanych stron i odwiedzających tę ofertę online w oparciu o nasze uzasadnione interesy w efektywnym i bezpiecznym udostępnianiu tej oferty online zgodnie z. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w połączeniu Art. 28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

 

 

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika

My lub nasz dostawca usług hostingowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. Pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego dostawcy.

 

Ze względów bezpieczeństwa (np. W celu zbadania nadużycia lub oszustwa) informacje z pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

 

Menedżer tagów Google

Google Tag Manager to rozwiązanie, za pomocą którego możemy za pośrednictwem interfejsu zarządzać tzw. Tagami stron internetowych (a tym samym zintegrować w naszej ofercie online np.Google Analytics i inne usługi marketingowe Google). Sam Tag Manager (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników nawiązuje się do następujących informacji o usługach Google. Wskazówki dotyczące użytkowania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google LLC („Google”), w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Firma Google posiada certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do tworzenia raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i Internetu. Z przetwarzanych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

 

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

 

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http: // narzędzia .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de.

 

 

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https: // adssettings. google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

 

Google AdWords i pomiar konwersji

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. Interesu analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , Stany Zjednoczone („Google”).

Firma Google posiada certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Korzystamy z internetowego procesu marketingowego Google „AdWords”, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby były wyświetlane użytkownikom, którzy mają domniemane zainteresowanie reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby przedstawiać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. Wyświetlanie reklam produktów, którymi był zainteresowany innymi ofertami online, nazywane jest „remarketingiem”.

 

W tym celu, kiedy odwiedzasz naszą i inne strony internetowe, na których działa sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod Google i tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczne grafiki lub kod, także jako „ Web Beacons ”) zintegrowane ze stroną internetową. Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można użyć porównywalnych technologii). Plik ten zapisuje, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

 

Otrzymujemy również indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Jednak dowiadujemy się tylko o anonimowej łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

 

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. To znaczy, Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa użytkownika ani adres e-mail, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. To znaczy z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Gromadzone informacje o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

 

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawiania i

sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google

(https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam

przez Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

Google DoubleClick

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. Interesu analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 letter f RODO) , Stany Zjednoczone („Google”).

Firma Google posiada certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Korzystamy z internetowego procesu marketingowego Google „Doubleclick” do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.). Double Click charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o przypuszczalne zainteresowania użytkowników. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy w ramach naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, aby przedstawiać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli użytkownik np. Wyświetlanie reklam produktów, którymi był zainteresowany innymi ofertami online, nazywane jest „remarketingiem”. W tym celu, kiedy odwiedzasz naszą i inne strony internetowe, na których działa sieć reklamowa Google, Google bezpośrednio wykonuje kod Google i tak zwane tagi (re) marketingowe (niewidoczne grafiki lub kod, także jako „ Web Beacons ”) zintegrowane ze stroną internetową.

 

Z ich pomocą indywidualny plik cookie, tj. zapisywany jest mały plik (zamiast plików cookie można użyć porównywalnych technologii). Plik ten zapisuje, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online.

 

Adres IP użytkowników jest również rejestrowany, przy czym jest on skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google może również łączyć powyższe informacje z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone reklamy dopasowane do niego na podstawie jego domniemanych zainteresowań na podstawie jego profilu użytkownika.

 

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. To znaczy. Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa użytkownika ani adres e-mail, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. To znaczy. Z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

 

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawiania i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

 

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz móc ich tam informować o naszych usługach.

 

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to stanowić zagrożenie dla użytkownika, ponieważ np. egzekwowanie praw użytkowników może być trudne. W odniesieniu do dostawców z USA, którzy są certyfikowani w ramach Tarczy Prywatności, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że zobowiązują się do przestrzegania unijnych standardów ochrony danych.

 

Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. Na przykład, profile użytkowania są tworzone na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników. Profile użytkowania mogą z kolei służyć np. Umieszczaj reklamy wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których zapisywane są zachowania użytkowników i zainteresowania użytkowników. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym informowaniu użytkowników i zgodnej z nimi komunikacji z użytkownikami Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Jeżeli użytkownicy odpowiednich dostawców platform zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na opisane powyżej przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 RODO.

 

Aby uzyskać szczegółowy opis odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out), odsyłamy do informacji, do których link podał poniżej dostawca.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw użytkownika chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dostawcy mogą najskuteczniej dochodzić tych praw. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkownika i mogą podjąć odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielić informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

Facebook, strony, grupy, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenie o ochronie danych:

www.facebook.com o / prywatność /,

zwłaszcza w przypadku stron:

www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data,

Opt-Out:

www.facebook.com/settings i http: // www .youronlinechoices.com,

Tarcza Prywatności:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Oświadczenie o ochronie danych / Opt-Out:

https://policies.google.com/privacy,

Rezygnacja:

https://adssettings.google.com/authenticated,

Tarcza Prywatności:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 

 

Instagram

(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Oświadczenie o ochronie danych/Opt-Out:

Rezygnacja:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 

 

Twitter

(Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Oświadczenie o ochronie danych / Opt-Out:

https://twitter.com/de/privacy,

Rezygnacja:

https://twitter.com/personalization,

Tarcza Prywatności:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
 


Pinterest

(Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)

Oświadczenie o ochronie danych / Opt-Out:

Rezygnacja:

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 


LinkedIn

(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Datenschutzerklärung 

Oświadczenie o ochronie danych:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ,

Rezygnacja:

Opt-Out: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out,

Tarcza Prywatności:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
 


Xing

(XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Datenschutzerklärung/ Opt-Out: 

oświadczenie o ochronie danych / Opt-Out

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 


Wakalet

(Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, United Kingdom) -  

Oświadczenie o ochronie danych /

Rezygnacja:

Opt-Out

https://wakelet.com/privacy.html.
 

 

Soundcloud

(SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Deutschland)

oświadczenie o ochronie danych /

Rezygnacja:

Opt-Out

https://soundcloud.com/pages/privacy.

 

 

Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty online korzystamy z treści lub usług zewnętrznych dostawców w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Usługi takie jak Uwzględnij filmy lub czcionki (zwane dalej „treścią”).

Tu zawsze się  zakłada, że ​​zewnętrzni dostawcy tych treści dostrzegają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do swojej przeglądarki. W związku z tym adres IP jest wymagany do wyświetlania tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania treści.

 

 

Google Fonts

Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, zwana także „sygnalizatorami sieciowymi”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Integrujemy czcionki („Google Fonts”) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona danych:

https://www.google.com/policies/privacy/,

Rezygnacja:

Opt-Out: 

https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 

Google ReCaptcha

Powiązujemy funkcję do wykrywania botów, np. do zgłoszeń w formularzach online („ReCaptcha”) firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ochrona danych:

www.google.com/policies/privacy/,

Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 

Mapy Google

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” dostarczanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (zazwyczaj odbywa się to w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Ochrona danych:

www.google.com/policies/privacy/,

Rezygnacja:

https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 

Czcionki Typekit firmy Adobe

Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. Interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ustawiamy zewnętrzne czcionki typu „Typekit” od dostawcy Adobe Systems Software Ireland Limited, 4 -6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii a. Adobe posiada certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

 

 

Google+

Funkcje i zawartość platformy Google+, oferowanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), można zintegrować z naszą ofertą online. W tym celu np. Treści takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski należą, za pomocą których użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej oferty online w Google. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Google+, Google może wywołać powyższe. Przypisz tam zawartość i funkcje profilom użytkowników.

 

Firma Google posiada certyfikat zgodności z Umową o ochronie prywatności i tym samym zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawiania i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google (https://policies.google.com/technologies/ads)

oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google

(https: // adssettings.google.com/authenticated).

 

Utworzono za pomocą Datenschutz-Generator.de przez Prawnika

 

Dr. Thomas Schwenke